Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
Bine aţi venit pe site-ul RAMI81-Suflete deschise. Acest site isi doreste sa fie util tuturor persoanelor care au nevoie de orice fel de ajuror. Aici va gasi prieteni adevarati care vor incerca sa le dea un sfat, o alinare, sa-i incurajeze, sa simta ca nu sunt singuri pe lume.
Echipa noastra este formata numai din persoane care stiu sa ce inseamna greutati in viata si stie sa aprecieze si sa ajute oamenii la necaz ascultandu-i si inercand sa le ofere o vorba buna.
Aici veti gasi tot felul de informatii medicale la diverse boli, veti gasi informatii despre terapii noi. Aici o sa fie scrise povesti de viata, cazuri umanitare si diverse teme interesante referitoare la viata noastra de toate zile.
 
 

METODA DE RECUPERARE CONDUCTIVE-EDUCATION DE LA SPITALUL PETO INTEZET DIN UNGARIA ( SI TRADUS )

Conductive Education [1], or CE, is an educational system that has been specifically developed for children and adults who have motor disorders of neurological origin such as cerebral palsy. It is based on the premise that a person who has a motor disorder does not only have a medical condition requiring treatment, but very importantly a problem in learning that requires education. The spread of CE throughout the world has probably in large part been due to the advocacy of families who appear to have lost confidence in already existing systems of treatment. These families strongly regard CE as a potentially effective response to their needs. Because of the successes of and interest in Conductive Education, other scholars have begun to examine the CE approach.[1]Research studies of the efficiency of conductive education have been inconclusive, however.
Origins of conductive education
Conductive Education’s origin lies in the works of Professor András Pető

Key principles of CE
A)The child is a unified whole.
The detrimental effects of a brain injury impede the whole development of the child, therefore practitioners of conductive education prefer a treatment that considers the individual as a unified whole and provides an overall, holistic intervention. Holistic means that everything in life, the total functioning of the individual, personal development and social organization, is seen as interdependent, interconnected, multi- leveled, interacting and cohesive [2]. This idea of “whole” underpins the system from which Peto thought that children with motor disorders would benefit.
B) CE targets the whole personality
Allport[3]wrote that “Personality is the dynamic organization within the individual of those psycho-physical systems that determine his characteristic and behavior and thought.” This definition implies that personality is not just a sum of traits, one added to another, but rather that the different traits are held together in a special relationship to the whole. Dynamic implies that the individual’s personality is constantly evolving and changing. From time to time and from one situation to another, there are changes in the structural organization which are influenced by the concept of self.[4].

Conductive education attempts to build up the impaired children’s personalities gradually in a manner appropriate to their age. In Peto’s system, the individual is not a recipient of treatment, s/he is an active participant in the learning process. CE is conceived of as a partnership between educator and learners to create circumstances for learning- it is an all day learning process [5]
C) Activity and intention.
Peto asserted that restoring the interrupted learning process is not possible without the active participation of the individual, and that consequently passive exercises or patterns cannot change or improve the functional stage of the individual.
D) Continuity and consistency
In conductive education, continuity is considered necessary to reinforce a new skill. An opportunity to use the same skill for many different tasks is also considered essential. The system has to provide possibilities for children to practice emerging skills not only in specific learning situations but in the many inter-connecting, in-between situations of which life consists. In order to achieve this, CE turns any given part of a child’s day into a learning situation.
E) CE is an interdisciplinary model.
Peto believed that in order to provide a unified treatment it is vital that the group of professionals who are responsible for the program have training based on the same philosophy and relevant practice. Instead of a multidisciplinary approach, Peto applied an interdisciplinary model where a single specially trained group of professionals are responsible for the planning and implementation of the whole process.
The components of Conductive Education
Peto’s system consists of many interrelated facets. While the elements of this system can be identified and analyzed, these elements cannot be used separately from each other. Conductive educators believe that conductive education works only as a unified system, not as a composite or amalgamation. [6]
Conductive Education as a system has six significant components[2].

The Group
The Facilitation
The Daily Routine
The Rhythmic Intention
The Task Series
The Conductor
Research
Conductive education has been assessed in only a few controlled studies which have focussed mainly on progress in motor skills, and the method has been compared to traditional physiotherapy. These studies have failed to demonstrate the superiority of conductive education. There has been no scientific examination of long-term success or cost effectiveness[7].

A review that included less well-designed studies[8] concluded that the research literature did not provide conclusive evidence either in support of or against conductive education, and that the limited number of studies and their poor quality made purely evidence-based decision-making about conductive education impossibile.

TRADUCEREA EXACTA IN ROMANESTE:

Conductiv Educaţiei [1], sau CE, este un sistem educaţional care a fost special elaborat pentru copii şi adulţi care au motor tulburări neurologice de origine ca astfel de paralizie cerebrală. El se bazează pe premisa că o persoană care are o tulburare de motor nu numai au o condiţie medicală care necesită tratament, dar foarte important, o problemă care necesită învăţare în educaţie. De răspândire a CE în întreaga lume, probabil, a fost, în mare parte, cauzată de advocacy de familii care par să fi pierdut încrederea în sistemele deja existente de tratament. Aceste familii cu tărie ceea ce priveşte CE ca un potential eficace de răspuns la nevoile lor. Pentru că de succese şi de interes în conductiv Educaţiei, alte bursieri au început să examineze CE abordare. [1] de studii de cercetare a eficientei conductiv de învăţământ au fost neconcludente, cu toate acestea.
Principiile-cheie ale CE
A), de copil este un întreg unificat. Efecte dăunătoare de a împiedica vătămarea un creier întreg de dezvoltare al copilului, de aceea, practicanţii de educaţie conductiv prefera un tratament individual care consideră ca un ansamblu unitar şi oferă un ansamblu, holistică intervenţie. Holistice, înseamnă că totul în viaţă, numărul total de funcţionare a individual, de dezvoltare personală şi de organizare socială, este vazut ca interdependente, interconectate, multi-leveled, interacţiunea şi de coeziune [2]. Această idee de "ansamblu" stă la baza sistemului de la care Peto crezut ca motor de copii cu tulburări ar beneficia.
B) CE obiective de întreaga personalitate Allport [3] a scris că "Personalitatea este organizarea dinamică în individ a acelor sisteme psiho-fizice care determină şi comportamentul său caracteristic şi de crezut." Această definiţie implică faptul că personalitatea nu este doar o sumă de trăsături , Adăugată la altul, ci mai degrabă că trăsăturile diferite sunt deţinute împreună, într-o relaţie specială cu tot. Dinamic implică faptul că personalitatea individuală este în continuă evoluţie şi schimbare. Din când în când şi de la o situatie la alta, există modificări în organizarea structurală, care sunt influenţate de conceptul de sine. [4]. Conductiv educaţie încercări de a construi de insuficienţă copii personalitati treptat într-un mod adecvat de a lor vârstă. În Peto de sistem,
În Peto de sistem, individuale nu este un destinatar de tratament, el / ea este un participant activ în procesul de învăţare. CE este conceput ca un parteneriat între educator şi cursanţilor de a crea situaţii de învăţare-l toată ziua este un proces de învăţare
C) şi intenţia de activitate. Peto susţinea că restabilirea a întrerupt procesul de învăţare nu este posibilă fără participarea activă a individului, şi că, în consecinţă, pasivă sau de modele de exerciţii nu pot schimba sau îmbunătăţi în stadiu funcţional al individului.
D) Continuitate şi În consecvenţă conductiv de educaţie, de continuitate este considerat necesar de a consolida o nouă calificare. O oportunitate de a folosi aceeaşi abilitate pentru multe sarcini diferite este, de asemenea, considerate esenţiale. Sistemul trebuie să asigure posibilităţi pentru copii, pentru a practica în curs de aptitudini, nu numai în situaţii specifice de învăţare, dar în multe inter-conectarea, în între-situaţii de viaţă, care constă. Pentru a realiza acest lucru, CE transformă orice parte a unui copil de zile într-o situaţie de învăţare.
E) CE este un model de interdisciplinare. Peto crede că pentru a oferi un tratament unificat este vital ca de grup de profesionisti care sunt responsabile pentru programul de formare au bazat pe aceeasi filozofie şi practici relevante. În loc de o abordare multidisciplinară, Peto aplicat un model de interdisciplinare în cazul în care o singură special instruiţi în grup de profesionisti sunt responsabile de planificarea şi punerea în aplicare a întregului proces. [Modifică] Componentele de conductiv Educaţie Peto de sistem constă din multe aspecte interdependente. În timp ce elemente ale acestui sistem pot fi identificate si analizate, aceste elemente nu pot fi utilizate separat de la fiecare. Conductiv educatori conductiv de învăţământ cred că funcţionează doar ca un sistem unificat, nu ca un compozit sau de unificare. [6] conductiv ca un sistem de educaţie a şase semnificativ de componente [2]. Grupul de facilitare rutina zilnică de ritmic Intenţia de sarcini Seria de Dirijor.
Cercetare conductiv de învăţământ a fost evaluată la doar câteva studii controlate care s-au concentrat în principal pe progresele înregistrate în abilităţi motorii, precum şi metoda a fost, comparativ cu tradiţionale de fizioterapie. Aceste studii nu au reuşit să-şi demonstreze superioritatea conductiv de educaţie. Nu a existat nici o examinare ştiinţifică a succesul pe termen lung sau cost eficacitate [7]. O revizuire, care a inclus mai puţin bine conceput studii [8] a ajuns la concluzia că literatura de cercetare nu furnizează dovezi concludente care, fie în sprijinul sau împotriva conductiv de educaţie, şi de ca număr limitat de studii şi de proastă calitate, a făcut pur bazate pe dovezi de luare a deciziilor despre educaţie conductiv imposibil.